เนื้อหา

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้กำหนดให้นักเรียนเข้าเลือกตั้งที่บริเวณอุทยานแห่งปัญญา, อาคารมารีย์สวรรค์, ลานคุณพ่อปีโอ ซึ่งการเลือกตั้งได้ดำเนินการไปด้วยดี และในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือก ได้มารับเข็มและปลอกแขนจากผู้บริหาร เพื่อรับหน้าที่ในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้ก่อตั้งลูกเสือขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ สนามหน้าตึกมารีนิรมล ส่วนระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม “พิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า”

พิมพ์


ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดวจนพิธีกรรมตรีวารเตรียมสมโภชพระหฤทัย วันอังคารที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565  และพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันศุกร์ที่  24   มิถุนายน  2565 ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม “พิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า”

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และขอมอบตนเป็นศิษย์ของคุณครูอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565