เนื้อหา

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ขึ้น ณ อาคารมารีย์สรรค์ เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด และเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย วันดินโลก

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และรับผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1 / 2565 พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารมารีย์สวรรค์ พร้อมนี้ผู้ปกครองจะได้พบผู้บริหารและรับฟังนโยบายในการดำเนินงานภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ทางสถาบันและครูระดับชั้นประถมปีที่ 1 ได้จัดบูธผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองได้เดินเยี่ยมชม

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp P.5-P.6

พิมพ์


เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และ สถาบันไอเดียล ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6   ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษานอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องจัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp P.5-P.6

กิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ)

พิมพ์


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ) ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์
นาวาล่อง  ท่องน้ำ  ข้ามขอบฟ้า          ธรรมฑูต   เดินทางมา  อย่างกล้าหาญ
อาลอยซีอุส ปีโอ ดอนท์ พรประทาน   ปณิธาน  พระสงฆ์หนุ่ม จิตทุ่มเท
เป็นเวลายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษที่คณะภคินีพระหฤทัยได้ถือกำเนิดมา เพื่อประกาศถึงความรักและพระอาณาจักรของพระองค์  ในงานแพร่ธรรมนำประชากรของพระคริสตเจ้า  สู่หนทางนิรันดร เพราะเหตุว่าคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้ร่วมก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ดังนั้น เราชาวพระหฤทัยดอนเมืองจึงพร้อมใจกันแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟอง ดอนต์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ)