เนื้อหา

กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 และกิจกรรมที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูขึ้นที่ห้องประชุม Sacred Heart Auditorium อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในงานได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล ครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครูดีศรีพระหฤทัย โดยมหาธิการิณี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู พร้อมทั้งได้จัดให้ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ทำชีวิตครูในวันนี้ให้มีความสุข" หลังฟังการบรรยาย คุณครูในเครือคณะก็ได้ดูกิจกรรมบันเทิงและรับประทานอาหารร่วมกัน
ส่วนในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดพิธีแสดงความยินดีครูฉลองการปฏิบัติงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ และครูดีศรีพระหฤทัย ที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 และกิจกรรมที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงาน

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติพร้อมนี้ได้จัดกิจกรรมวันขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงานของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักกตัญญูต่อตำรวจจราจร ในเรื่องการสัญจรและการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน อีกทั้งให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อพนักงานของโรงเรียน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการประกอบอาหารให้รับประทาน ดูแลความสะอาด ความปลอดภัยบริเวณทั่วไปของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ขอบคุณตำรวจจราจรและพนักงาน

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย อีกทั้งให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ค่ายลูกเสือรัศมีแคมป์ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ตามหลักและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562