เนื้อหา

กิจกรรมประเมินการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

พิมพ์


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 โดยมีครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของโรงเรียนร่วมกับครูจากสถาบันสอนภาษา Ideal English Academy(IP) และ MAKE A WIT(IEP) มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมประเมินการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

พิมพ์


เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้มีการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนและในระหว่างวันก่อนเข้าห้องเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร มาให้ความรู้แต่นักเรียนในเรื่องไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสนี้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน และควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา