ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 
กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

นโยบายจากผู้บริหาร ร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน

รับรางวัล Energy Mind Award 2014

โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ผ่านมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงานและได้รับรางวัล Energy Mind Award ระดับ 3 ดาวและรางวัล Young Energy Master Award สำหรับบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับเกียรติบัตรในการเป็นเยาวชนผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ชั้น 3 คิง เพาเวอร์ ดาวทาวน์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยรางวัล Energy Mine Award 2014 นี้จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง

ได้รับรางวัล Energy Mind Award ระดับ 3 ดาวและรางวัล Young Energy Master Award

นำเสนอขับเคลื่อนพลังงานโรงเรีบนพระหฤทัยดอนเมือง

 
 
 
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจเว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565