กิจกรรมวันวิชาการ “วิทยาการพิพัฒน์ 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย”

พิมพ์


เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 และร่วมฉลอง 50 ปีการก่อตั้งโรงเรียนภายใต้ชื่อ “วิทยาการพิพัฒน์ 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย” การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการและทักษะความสามารถพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันวิชาการ “วิทยาการพิพัฒน์ 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย”

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2563  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้น ป.5 ณ  ค่ายลูกเสือพรหมวัฒนา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่าง ๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมงานราตรี ฟ้า-ขาว 2019 "5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย"

พิมพ์


เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม งานราตรี ฟ้า-ขาว 2019 ประจำปีการศึกษา 2562 "5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ 50 ปี และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ รวมถึงเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมงานราตรี ฟ้า-ขาว 2019 "5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย"

กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลงระดับปฐมวัย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563  ฝ่ายปฐมได้จัดกิจกรรมหรรษากับมนต์เพลง ครั้งที่ 12 "ร้อง เล่น เต้นโชว์" โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก  อีกทั้งช่วยส่งเสริมและพัฒนาการเรียนวิชาดนตรี ซึ่งประกอบด้วย การร้อง การอ่าน การฟัง การปฏิบัติ การเคลื่อนไหว ให้มีคุณภาพและประโยชน์  ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจและอารมณ์ที่ดีขึ้น  พร้อมกันนั้นให้นักเรียนได้รับรู้และชื่นชมในความสามารถของตนและผู้อื่น และเกิดความสามัคคีของคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมหรรษากับมนต์เพลงระดับปฐมวัย ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2562