กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่  11 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระดับปฐมวัย ประดู่เกมส์ 2019 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย ภายใต้ชื่อ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีการพัฒนาการด้านจิตใจ  สติปัญญา ร่างกาย  อารมณ์  สังคมและค่านิยมที่ดี เหมาะสมตามวัย และฝึกนักเรียนมีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  และรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความสามัคคี และความมีน้ำใจแก่กันและกัน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกีฬาสีระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้น ป.4 ณ ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบรียล ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึกระเบียบ การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน การรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมกีฬาสีระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่  8 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระดับประถม-มัธยม ประดู่เกมส์ 2019 5 ทศวรรษมารีสวรรค์ สู่อ้อมหัตถ์พระหฤทัย ภายใต้ชื่อ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ให้รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬา และพัฒนาคุณของการกีฬา  เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกีฬาสีระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 25 – อาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “English Camp 2019” ณ ธีรมา รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างเพื่อนกับเพื่อน

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย ปีการศึกษา 2562