วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม: วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

อบรม Coding & Stem ให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์

พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้จัดอบรม Coding & Stem ให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในช่วงชั้น ม.1-3 ฝึกกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา แบบเป็นขั้นตอน (อัลกอริทึม) ด้วยการวางบล็อกคำสั่งแบบ Codding Program ต่อยอดการ Code ภาษา Python เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สนุกสนานกับการทำกิจกรรมโครงงาน ได้เรียนรู้ หลักการ ปัญญาประดิษฐ์ AI และ เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม ฝึกสมาธิ  เข้าใจหลักการและวิธีการในส่วนของ Software และ Hardware (อุปกรณ์) เข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม: อบรม Coding & Stem ให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์

ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 –วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน IP ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูต่างชาติ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์สร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สนุกแบบวิถีไทย”

พิมพ์

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 12.30 น. ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรเสริมสิริมงคลให้ตัวเองและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (น้ำ)

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์สร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สนุกแบบวิถีไทย”