พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

พิมพ์


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ฝ่ายปฐมวัยจัดพิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแสดงความรักและร่วมยินดีกับเรียนน้องน้อยอนุบาล 3 ที่เรียนจบช่วงชั้น และขอพระอวยพรให้เด็กๆ มีสุขภาพแข็งแรง เป็นเด็กดีของคุณพ่อและคุณแม่ตลอดไปนะครับ

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น อนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 ฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีกับครูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ครู - ครูพี่เลี้ยงปฏิบัติงานนาน 25 ปี และสวัสดิรักษ์พนักงานพระหฤทัยฯ ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยคุณแม่อันนา อรัญญา กิจบุญชู ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมร่วมแสดงความยินดี

พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16

พิมพ์


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีอำลาและพิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงออกถึงความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร ผู้บริหาร ครู และน้องๆ ร่วมสถาบันเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนซึ่งจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน และขอพระอวยพรให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในชีวิตการเรียนและการงานต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16

รับโล่สถานศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต ได้เดินทางไปรับโล่เกียรติคุณ สถานศึกษาปลอดบุหรี่ จากสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ให้กับโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจำปี พ.ศ. 2563-2565 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาาร ชั้น p3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม: รับโล่สถานศึกษาต้นแบบรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ