เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565" ขึ้นที่ลานพระกุมารเยซูและในห้องเรียนระดับปฐมวัย เพื่อโชว์ผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้เรียนมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานและเยี่ยมชมนิทรรศการ

อ่านเพิ่มเติม: เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2565

พิมพ์


เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียนที่ได้ร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัยปีที่ 2-3

พิมพ์

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2-3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กได้เรียนรู้ สนุกสนาน มีความสุข ในการท่องเที่ยวชมสวนสัตว์ และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้กับเพื่อนๆนอกสถานที่ โดยจัดทัศนศึกษา  ณ “สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์” ถ.ปัญญาอินทรา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัยปีที่ 2-3

กิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชน ที่มีอายุระหวาง 15 - 18 ปี ให้เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและเป็นพลังสำคัญของสังคมและสร้างสันติสุขของโลก ดังคำขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565