ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 – จันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IP ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2565

งานแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ปีการศึกษา 2565

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองและโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล ได้ไปร่วมงานวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมอาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ปีการศึกษา 2565

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนธันวาคม 2565

พิมพ์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนธันวาคม 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดีเพื่อสังคม นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม: รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนธันวาคม 2565

กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” ปีการศึกษา 2565

พิมพ์

เมื่อวันที่ 9-13 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้กำหนดกิจกรรมกีฬาประดู่เกมส์ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการกีฬาและมีความสุนทรีด้านต่างๆ การแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” ปีการศึกษา 2565

ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565

พิมพ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน IP ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ ค่ายโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565