ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ขึ้น ณ อาคารมารีย์สรรค์ เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด และเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย วันดินโลก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp P.5-P.6


เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และ สถาบันไอเดียล ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6   ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษานอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องจัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และรับผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1 / 2565 พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารมารีย์สวรรค์ พร้อมนี้ผู้ปกครองจะได้พบผู้บริหารและรับฟังนโยบายในการดำเนินงานภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ทางสถาบันและครูระดับชั้นประถมปีที่ 1 ได้จัดบูธผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองได้เดินเยี่ยมชม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ)


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ) ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์
นาวาล่อง  ท่องน้ำ  ข้ามขอบฟ้า          ธรรมฑูต   เดินทางมา  อย่างกล้าหาญ
อาลอยซีอุส ปีโอ ดอนท์ พรประทาน   ปณิธาน  พระสงฆ์หนุ่ม จิตทุ่มเท
เป็นเวลายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษที่คณะภคินีพระหฤทัยได้ถือกำเนิดมา เพื่อประกาศถึงความรักและพระอาณาจักรของพระองค์  ในงานแพร่ธรรมนำประชากรของพระคริสตเจ้า  สู่หนทางนิรันดร เพราะเหตุว่าคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้ร่วมก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ดังนั้น เราชาวพระหฤทัยดอนเมืองจึงพร้อมใจกันแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟอง ดอนต์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ได้มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมได้จัดขึ้นภายในอาคารมารีย์สรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น ในวันพุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต โดยในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ ดรีมเวิลด์ วันพฤหัสที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษาที่ ดรีมเวิลด์ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประเมินปลาย ป.6 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565


เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีประชุมผู้ปกครองภายในอาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา มาแนะนำโรงเรียนและการบริหารงานให้กับผู้ปกครอง และยังมีฝ่ายวิชาการมานำเสนอเรื่องการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนจะได้มีการจัดขึ้นในปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนี้ทางสถาบันที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับทางโรงเรียน ได้นำนักเรียนมาแสดงความสามารถบนเวที ทั้งเรื่องภาษาอังกฤษ การเต้น การร้องเพลง และทางสถาบันอ The Music ได้เชิญคุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2562 และหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งวง ดิอิมพอสซิเบิล มาร่วมขับร้องเพลงร่วมกับนักเรียนบนเวที หลังการประชุม ผู้ปกครองได้รับการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียน และรับเงินคืนค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณลานพ่อปีโอ 1 ในช่วงเช้าและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงบ่าย ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันลอยกระทง “สืบสานประเพณีไทย ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”

เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ทำโครงการส่งเสริมสืบสานประเพณีไทยหัวใจอนุรักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารมารีย์สวรรค์ ส่วนน้องน้อยปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ลานพระกุมารเยซู เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนเห็นคุณค่าของแม่น้ำคงคาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวัน Halloween

 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวัน Halloween ขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีจุดประสงค์ของกิจกรรมคือ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกับประเพณีวัฒนธรรมของชาติตะวันตก และให้นักเรียนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ อีกทั้งให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม กล้าแสดงออก และ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ส่วนน้องน้อยระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ลานพระกุมารเยซู โดยมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของเทศกาล วันฮาโลวีน โดยนิยมจัดขึ้นเพื่อเตรียมตัวก่อนวันฉลองนักบุญ ซึ่งวันนี้ตรงกับเทศกาลวันปลดปล่อยวิญญาณในความเชื่อเดิม โดยป้จจุบันนิยมจัดเป็นปาร์ตี้ให้เด็กๆ ได้แต่งกายคล้ายผี มาสังสรรค์ร่วมสนุกกันเป็นประเพณีนิยมกันมานาน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1/2565


ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โรงเรียนจัดให้มีการประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1/2565 และรับเงินคืนค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 และวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 มารับผลการเรียน ณ บริเวณลานพ่อปีโอ 1

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ และการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้กับคุณครู เพื่อเป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมการบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสู่การเรียนการสอน 5 องค์ประกอบ และ 3 สาระการเรียนรู้ จนประสบความสำเร็จสมบูรณ์ รวมถึงการดำเนินการฐานทรัพยากรท้องถิ่นในระดับโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้คุณครู มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมครูและบุคลากรให้หัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”


เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดอบรมให้ความรู้กับครูและบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนได้

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565


เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565" ขึ้นที่ลานพระกุมารเยซูและในห้องเรียนระดับปฐมวัย เพื่อโชว์ผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้เรียนมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานและเยี่ยมชมนิทรรศการ

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2565


เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียนที่ได้ร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชน ที่มีอายุระหวาง 15 - 18 ปี ให้เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและเป็นพลังสำคัญของสังคมและสร้างสันติสุขของโลก ดังคำขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัยปีที่ 2-3

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2-3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กได้เรียนรู้ สนุกสนาน มีความสุข ในการท่องเที่ยวชมสวนสัตว์ และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้กับเพื่อนๆนอกสถานที่ โดยจัดทัศนศึกษา  ณ “สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์” ถ.ปัญญาอินทรา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

พ.ท.ด. รักโลก ด้วยชีวีวิถีใหม่


เมื่อวันที่ 6, 8 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "พ.ท.ด. รักโลก ด้วยขีวีวิถีใหม่" (PTD. Love the World with New Normal) ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2565


เมื่อวันที่ 5 และ 7 กันยายน 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจเว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565