ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรม Coding & Stem ให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณิตศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ได้จัดอบรม Coding & Stem ให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในช่วงชั้น ม.1-3 ฝึกกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา แบบเป็นขั้นตอน (อัลกอริทึม) ด้วยการวางบล็อกคำสั่งแบบ Codding Program ต่อยอดการ Code ภาษา Python เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค์ สนุกสนานกับการทำกิจกรรมโครงงาน ได้เรียนรู้ หลักการ ปัญญาประดิษฐ์ AI และ เทคโนโลยี Internet of Things (IOT) อีกทั้งใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานเป็นทีม ฝึกสมาธิ  เข้าใจหลักการและวิธีการในส่วนของ Software และ Hardware (อุปกรณ์) เข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์สร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สนุกแบบวิถีไทย”

ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 12.30 น. ณ อาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อให้นักเรียนได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรเสริมสิริมงคลให้ตัวเองและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (น้ำ)

อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 –วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน IP ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับครูต่างชาติ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

งานแสดงมุทิตาจิตครู พี่เลี้ยง และพนักงาน เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2565


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา  12.30 น.  ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตครู  พี่เลี้ยง  และพนักงาน เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา 2565  ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก มุมานะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และร่วมร้อยดวงใจของบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน พร้อมทั้งจัดสวัสดิรักษ์พนักงาน เพื่อมอบราวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานที่ฉลองอายุงาน 25 ปี  20 ปี  15  ปี  และ 5 ปี ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

ปัจฉิมนิเทศบุคลากร ปีการศึกษา 2565


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 8.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ จัดปัจฉิมนิเทศบุคลากร ประจำปีการศึกษา  2565  โอกาสนี้ผู้ช่วยผู้อำนวยการแต่ละฝ่ายได้นำเสนอผลสัมฤทธิ์ของโครงการ งานที่ได้ทำตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หัวหน้าสายชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระได้แบ่งปันผลของการทำงาน และเสนอแนวทางสำหรับปีการศึกษาหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2/2565


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายบริหารบุคคลและงบประมาณ  กำหนดให้มีการประกาศผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่  5  และรับเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  พร้อมรับหนังสือแบบเรียนของนักเรียน ณ ลานพ่อปีโอ
ชั้น ป.1 - ป.3 รับผลการประเมินเวลา 08.00-10.00 น.
ชั้น ป.4 - ป.6 รับผลการประเมินเวลา 10.00-12.00 น.
ชั้น ม.1 - ม.5 รับผลการประเมินเวลา 13.00-15.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17


เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม พิธีรับวุฒิบัตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ซึ่งจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมร่วมยินดีกับความสำเร็จของปฐมวัยปีที่ 3


เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ฝ่ายปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมร่วมยินดีกับความสำเร็จของลูกรักระดับปฐมวัยปีที่ 3 ขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช โดยมี ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ มาเป็นประธานมอบวุฒิบัตร และในช่วงเวลา 12.00-15.00 น. ได้จัดงานประจำปี “งานฟ้า-ขาว ปฐมวัยสัมพันธ์...2023” ขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ Robotic & Coding is The Future ระดับชั้น ป.6

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ร่วมกับ บริษัท Newness Education จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน Robotic & Coding is The Future ระดับชั้น ป.6 ในกิจกรรมประกอบด้วย 1. การเขียน Coding ให้กับหุ่นยนต์ mBot-V2 2. การเขียน Coding ให้กับหุ่นยนต์ Tiny : bit Smart Robot 3. การเขียน Coding ให้กับ Drone Makerขอขอบคุณ บริษัท Newness Education ที่ไว้วางใจให้ทีมงานได้เข้าไปจัดกิจกรรม Day Camp ให้กับนักเรียนของเรา ขอขอบพระคุณ ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการที่ให้โอกาสให้มีกิจกรรมที่ดีในครั้งนี้ ขอบคุณคุณครูหัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และคุณครูในสายชั้น ป.6 ทุกท่าน ที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ขอบคุณน้อง ๆ นักเรียน ป.6 ทุกคน ที่ตั้งใจเรียนรู้ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมได้เป็นอย่างดี น้องๆ เก่งและเรียนรู้ไวสนุกไปกับภารกิจที่ให้ไปสามารถทำผลงานออกมาได้ดี ปีการศึกษาหน้าเรามีหุ่นยน์ไว้สำหรับการเรียนการสอนแล้วนะเด็ก ๆ สำหรับกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนที่ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ โดยคุณครูอารีย์ เอี่ยมยอด ร่วมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เขตดอนเมือง ได้มาให้ความรู้เรื่องการทดสอบอาหารที่ปลอดภัย “โครงการกรุงเทพฯ เมืองปลอดภัย” กิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน โดยได้มีตัวแทนนักเรียนระดับมัธยศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เขาร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติใช้น้ำยาสำหรับทดสอบอาหาร ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานจริง โดยกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีอำลา “ด้วยรักและผูกพัน” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมอำลา “ด้วยรักและผูกพัน” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 17 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงออกถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อองค์กร ผู้บริหาร คุณครู และรุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีบูชาขอบพระคุณ วันปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 และพิธี “กตเวทิตา มุทิตาจิต แด่คุณครูด้วยดวงใจ”

ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมพิธีบูชามิสซาปิดปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษาและกำหนดจัดกิจกรรม มุทิตาจิตแด่คุณครูด้วยดวงใจ (ครูเกษียณอายุการทำงาน) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาตลอดชีวิตการเป็นครู

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์

เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์  2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง คณะผู้บริหาร โดย ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต ได้จัดกิจกรรม รณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมี ซิสเตอร์ อัจฉราพรรณ  อุ่นหล้า และ ซิสเตอร์ จินตนา  สังข์อนันต์ มาเป็นวิทยากร ซึ่งท่านได้ให้ความรู้แนะนำเด็กๆ ให้เป็นเด็กดี รัก ให้เกียรติและให้กำลังใจตัวเองเสมอ และเนื่องในโอกาสที่เป็นวันฉลองนักบุญ โจเซฟิน บาคีตา ซึ่งท่านเป็นนักบุญผู้เป็นที่รักของเด็กๆ รอยยิ้มที่จริงใจ มีความสุภาพ ท่านสอนให้ทุกคนรักและเคารพต่อพระเจ้า

อ่านเพิ่มเติม...

ปฐมวัยปีที่ 3 แข่งขันวาดภาพ


เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ"เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจทะเล"  ซึ่งจัดขึ้นในงานเกษตรแฟร์  จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายปฐมวัยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งชันจำนวน 9 คน จากที่มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจากโรงเรียนต่างๆ ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดทั้งหมด 50 ทีม ซึ่งผลการตัดสินนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 ของโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้รับ"รางวัลชมเชย"

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมกราคม 2566


เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมกราคม 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดีเพื่อสังคม นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก โดยซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

งานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565


ฝ่ายวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียรรู้โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมงานวันวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2566 ภายใต้ชื่อ “วิทยาการพิพัฒน์ เด่นชัดคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 – จันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IP ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจเว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565