ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565


เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเยือนปฐมวัย นิทรรศการปิดภาคเรียนที่ 1/2565" ขึ้นที่ลานพระกุมารเยซูและในห้องเรียนระดับปฐมวัย เพื่อโชว์ผลงานและการแสดงความสามารถของนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้เรียนมาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ มาเป็นประธานและเยี่ยมชมนิทรรศการ

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2565


เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกันยายน 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล และนักเรียนที่ได้ร่วมการแข่งขันในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชน ที่มีอายุระหวาง 15 - 18 ปี ให้เป็นผู้ที่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมและเป็นพลังสำคัญของสังคมและสร้างสันติสุขของโลก ดังคำขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” โดยกิจกรรมได้จัดให้มีขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษาปฐมวัยปีที่ 2-3

เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565 แผนกปฐมวัย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2-3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กได้เรียนรู้ สนุกสนาน มีความสุข ในการท่องเที่ยวชมสวนสัตว์ และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้กับเพื่อนๆนอกสถานที่ โดยจัดทัศนศึกษา  ณ “สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์” ถ.ปัญญาอินทรา  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

พ.ท.ด. รักโลก ด้วยชีวีวิถีใหม่


เมื่อวันที่ 6, 8 กันยายน 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหัวข้อ "พ.ท.ด. รักโลก ด้วยขีวีวิถีใหม่" (PTD. Love the World with New Normal) ให้กับนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ตรง ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2565


เมื่อวันที่ 5 และ 7 กันยายน 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2565


ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียนและฝ่ายจิตตาภิบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรม พิธีขอพรพระเจ้าโอกาสวันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีแสดงความกตัญญูต่อพระคุณของแม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการเทิดเกียรติพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ สำหรับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆ ปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำหรับกิจกรรมที่จัด เพื่อเน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย และเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน...

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร 2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565   ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการเสียสละอุทิศตน เยาวชนจราจร เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจร และเห็นความสำคัญของความปลอดภัย  อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะการใช้สัญญาณจราจร  แก่ทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการ  เพื่อเป็นจราจรจิตอาสาที่เสียสละในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติ และหลังเลิกเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและเพื่อน ๆ นักเรียนด้วยกันที่ใช้การจราจรภายในเขตโรงเรียน ให้ได้รับความปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2565


เมื่อวันที่ 1 และวันที่ 3 สิงหาคม 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกรกฎาคม 2565 จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม VSED ปี 2565


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกความกล้า ท้าความดี VSED อาสา ปี 3 ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โดยมีกิจกรรม นันทนาการสานสัมพันธ์, พลังอาสา กล้าทำดี, ต้นกล้า VSED ปี 2022, ศูนย์การเรียนรู้พระหฤทัยสืบสานรักษ์สิ่งแวดล้อม และแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

และเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED ) ได้ไปศึกษาธรรมชาติที่วนอุทยานปราณบุรี กิจกรรมอาบป่า ชื่อ  " เดินช้าๆ อาบป่าปราณบุรี " เมื่อสมาชิกชมรมก้าวเข้าป่า เราเหมือนสิ่งหนึ่งที่เล็กๆในป่า เดินช้าๆ เรียนรู้โดยใช้ผัสสะ  ในร่างกายเรา  ตา ( มองสิ่งต่างๆในผื้นป่า) หู  ( ฟังเสียงธรรมชาติ  นกร้อง กุ้งดีดขัน สายลมพัดไหวกระทบใบไม้ )จมูก (รับรู้กลิ่นแห่งผืนป่าชายเลย )ลิ้น  (ชิมรสชาติใบไม้ )กาย ( สัมผัสต้นไม้ โอบกอด ) ใจ ( เรียนรู้แห่งผืนป่า ) เชื่อมโยงสรรพสิ่งให้ใจเชื่อมโยงมองละเอียดๆ    จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์ในธรรมชาติที่สวยที่สุด ณ เวลานั้น  ที่นั่น นั้นมีความหมาย เราบอกรักธรรมชาติและจะร่วมรักษาป่าไม้

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10


เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏร  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมิถุนายน 2565


เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนมิถุนายน 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสในวันเข้าพรรษา เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งโรงเรียนจะนำเทียนพรรษาและปัจจัยไทยทาน ไปถวายวัดดอนเมือง วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) วัดสันติบุญมาราม (วัดคลองบ้านใหม่) โดยกิจกรรมพิธีการถวายเทียนพรรษา ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้ก่อตั้งลูกเสือขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ สนามหน้าตึกมารีนิรมล ส่วนระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม “พิธีบูชาขอบพระคุณวันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า”


ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดวจนพิธีกรรมตรีวารเตรียมสมโภชพระหฤทัย วันอังคารที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565  และพิธีบูชาขอบพระคุณ วันสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า วันศุกร์ที่  24   มิถุนายน  2565 ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้กำหนดให้นักเรียนเข้าเลือกตั้งที่บริเวณอุทยานแห่งปัญญา, อาคารมารีย์สวรรค์, ลานคุณพ่อปีโอ ซึ่งการเลือกตั้งได้ดำเนินการไปด้วยดี และในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการสภานักเรียนที่ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือก ได้มารับเข็มและปลอกแขนจากผู้บริหาร เพื่อรับหน้าที่ในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ และขอมอบตนเป็นศิษย์ของคุณครูอย่างเป็นทางการ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก


เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมืองได้จัดกิจกรรม “ลูกพระหฤทัยร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้และความบันเทิง โดยคณะกรรมการนักเรียนสภาและแกนนำหมอสะอาดของโรงเรียน โดยกิจกรรมได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจเว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2561-2564