ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
   

  

       
นักเรียนสามารถเข้าดูผลการสอบได้....ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
       


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง ป.6 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

รำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ( ปีโอ )


วันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน 2564 คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร  ผู้แทนคณะครู  นักเรียน  ร่วมใจสวดภาวนารำลึกถึงคุณพ่ออาลอยส์  อัลฟองส์  ดอนต์ ( ปีโอ ) ผู้ก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  โอกาสครบรอบวันมรณกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2


คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 และนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1


เมื่อวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 คุณครูประณีต เชี่ยวนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง คุณครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1


เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พร้อมคุณครูประณีต เชี่ยวนาวิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง คุณครูเวียงแก้ว คำปันทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน คุณครูจีระนันท์ สีดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและงบประมาณ และคณะครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 1 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศผู้ปกครองรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน


ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและส่งแบบทดสอบพร้อมรับนมโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

ฉลองศาสนนามผู้บริหาร


เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ฝ่ายจิตตาภิบาล ผู้แทนคณะครู เจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยง ร่วมวจนพิธีกรรมขอพรพระเจ้าและแสดงความยินดี โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู องค์อุปถัมภ์ของซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

พี่มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ของพี่ๆ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 แต่ละคนก็มีรูปแบบสไตล์การเรียนแตกต่างกันไป ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

น้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ของน้องระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 แต่ละคนก็มีความตั้งใจและความน่ารักๆ กับอริยบทต่างๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุณครูขอให้นักเรียนทุกคน ดูแลสุขภาพกันด้วยนะค่ะ

อ่านเพิ่มเติม...

น้องเตรียมและน้องปฐมวัย 1-3 เรียนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการเรียนออนไลน์ของน้องเตรียม-ปฐมวัย 1-3 ในมุมที่น่ารักตามวัย ภาคเรียนที่ 1/2564 ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและร่วมเป็นกำลังใจให้กับน้องน้อยประฐมวัยทุกคน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม...

บรรยากาศการรับแบบทดสอบความรู้และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล


ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มารับแบบทดสอบและเงินช่วยเหลือนักเรียนจากรัฐบาล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสมโภชดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดพิธีบูชามิสซาในโอกาสสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ณ วัดมารีย์สวรรค์  โดย คุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความรักต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ขอพรพระหฤทัยพิทักษ์รักษาโรงเรียนและทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งปวง

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมประเมินการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ฝ่ายวิชาการ จัดให้มีการประเมินทักษะการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 โดยมีครูสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษของโรงเรียนร่วมกับครูจากสถาบันสอนภาษา Ideal English Academy(IP) และ MAKE A WIT(IEP) มาร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา


เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้มีการคัดกรองครู นักเรียน บุคลากรและผู้ที่มาติดต่อก่อนเข้าโรงเรียนและในระหว่างวันก่อนเข้าห้องเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้ง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร มาให้ความรู้แต่นักเรียนในเรื่องไวรัส covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากไวรัสนี้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยวิธีล้างมือ 7 ขั้นตอน และควรใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องไปอยู่ในกลุ่มคนจำนวนมาก เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...

พระหฤทัยดอนเมือง Big Cleaning Day


เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้ทำความสะอาดตามห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู และห้องสำนักงานด้วยน้ำยาไฮเตอร์ขวดสีฟ้า และน้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล และวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาไฮเตอร์ขวดสีฟ้า บริเวณลานจอดรถ ทางเดินและที่นั่งลานปีโอ ลานปีโอพาวิลเลี่ยน และบริเวณโดยรอบในโรงเรียน ด้วยรถฉีดน้ำแรงดันสูงจากสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับนักเรียนกลับมาสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจวีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2557-2561