ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน “ซื่อสัตย์ เมตตา วิชาเป็นเลิศ รัก-เทิดคุณธรรม” คำขวัญของโรงเรียน “ศึกษาดี มีจรรยา รักษาวินัย ใจกตัญญู" วิสัยทัศน์ของโรงเรียน "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น "คนดี" "มีความรู้" มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาตามจิตตารมณ์พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และมาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการดี บุคลากรมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย นำไปสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข "
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวสารจากโรงเรียน

 
 
 
 

กิจกรรมในรั้ว_พ.ท.ด.

ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันเสาร์ที่ 28 – จันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน IP ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

งานแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองและโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ และโรงเรียนสังกัดฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑล ได้ไปร่วมงานวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 31 ณ ห้องประชุมอาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกีฬาสี ประดู่เกมส์ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 9-13 มกราคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนและจิตตาภิบาล ได้กำหนดกิจกรรมกีฬาประดู่เกมส์ ปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ “วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านการกีฬาและมีความสุนทรีด้านต่างๆ การแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนธันวาคม 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดีเพื่อสังคม นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

ค่ายภาษาอังกฤษ IP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้มีค่ายภาษาอังกฤษ (Day Camp) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน IP ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ณ ค่ายโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งภายในและนอกห้องเรียน และให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร รวมทั้งสร้างประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมตรีวารและสมโภชพระคริสตสมภพ กิจกรรมสุขสันต์วันคริสตมาสและสวัสดีปีใหม่ 2023

ฝ่ายจิตตาภิบาลร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมสมโภชพระคริสตสมภพขึ้นในวันอังคารที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00-15.00 น. ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์สุภาพร จันทร์ปาน ที่ปรึกษาฝ่ายจิตตาภิบาล พร้อมด้วยผู้แทนครูและนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีการรมตรีวาร ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรักและการแบ่งปัน โอกาสที่พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมขึ้น ณ อาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งนักเรียนได้แสดงศักยภาพในการใช้ภาษาและนักเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จ ในการนี้ซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน: Spelling Bee, ร้องเพลง, แบบทดสอบภาษาอังกฤษและสุนทรพจน์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 16-17 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยกิจกรรมวันแรกเริ่มตั้งแต่ 7.30-17.00 น. และวันที่สองได้เริ่มตั้งแต่ 7.30-20.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 7.30-20.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมกีฬาสีปฐมวัย ร่วมใจรักษ์โลก 2022


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565  ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาสี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและฝึกทักษะในการเล่นกีฬา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดความรัก สามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี ให้เด็กปฐมวัยเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม และมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม โดยกิจกรรมกีฬาสีได้จัดขึ้นภายในอาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนพฤศจิกายน 2565


เมื่อวันที่ 7 และ 8 ธันวาคม 2565  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่ทำความดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3


เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ตามแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ตั้งแต่เวลา 7.30-16.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน”


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ขึ้น ณ อาคารมารีย์สรรค์ เพื่อสดุดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระคุณพ่อและยกย่องบทบาทพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาผู้ให้กำเนิด และเพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของวันชาติไทย วันดินโลก

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp P.5-P.6


เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง และ สถาบันไอเดียล ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ IP English Camp ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6   ณ หาดหฤทัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษานอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ครูผู้สอนจำเป็นต้องจัดให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนนอกห้องเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่นักเรียนจะได้รับความรู้ใหม่ ๆ มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3


เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และรับผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1 / 2565 พร้อมรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ณ อาคารมารีย์สวรรค์ พร้อมนี้ผู้ปกครองจะได้พบผู้บริหารและรับฟังนโยบายในการดำเนินงานภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน ในการนี้ทางสถาบันและครูระดับชั้นประถมปีที่ 1 ได้จัดบูธผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองได้เดินเยี่ยมชม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ)


เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้จัดกิจกรรมโอกาสรำลึกถึงวันมรณกรรมของคุณพ่ออาลอยส์ ซีอุส อัลฟองส์ ดอนต์ (ปีโอ) ผู้สถาปนาคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์
นาวาล่อง  ท่องน้ำ  ข้ามขอบฟ้า          ธรรมฑูต   เดินทางมา  อย่างกล้าหาญ
อาลอยซีอุส ปีโอ ดอนท์ พรประทาน   ปณิธาน  พระสงฆ์หนุ่ม จิตทุ่มเท
เป็นเวลายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษที่คณะภคินีพระหฤทัยได้ถือกำเนิดมา เพื่อประกาศถึงความรักและพระอาณาจักรของพระองค์  ในงานแพร่ธรรมนำประชากรของพระคริสตเจ้า  สู่หนทางนิรันดร เพราะเหตุว่าคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟองส์ ดอนต์ ผู้ร่วมก่อตั้งคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ  ดังนั้น เราชาวพระหฤทัยดอนเมืองจึงพร้อมใจกันแสดงความรักความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของคุณพ่ออาลอยส์ อัลฟอง ดอนต์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ปีการศึกษา 2565


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการจัดให้มีกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี ได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น โดยมีซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ได้มาเป็นประธานในพิธี กิจกรรมได้จัดขึ้นภายในอาคารมารีย์สรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทัศนศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาขึ้น ในวันพุธที่ 16 ถึงวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ ได้รับประสบการณ์ตรงและสามารถนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับทักษะชีวิต โดยในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ไปทัศนศึกษาที่ ดรีมเวิลด์ วันพฤหัสที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ไปทัศนศึกษาที่ ดรีมเวิลด์ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ไปทัศนศึกษาที่ ซาฟารีเวิลด์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลการประเมินปลาย ป.6 และ ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2565


เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีประชุมผู้ปกครองภายในอาคารมารีย์สวรรค์ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ซิสเตอร์ ดร.ชวาลา เวชยันต์ ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต และซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา มาแนะนำโรงเรียนและการบริหารงานให้กับผู้ปกครอง และยังมีฝ่ายวิชาการมานำเสนอเรื่องการเรียนการสอนที่ทางโรงเรียนจะได้มีการจัดขึ้นในปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนี้ทางสถาบันที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับทางโรงเรียน ได้นำนักเรียนมาแสดงความสามารถบนเวที ทั้งเรื่องภาษาอังกฤษ การเต้น การร้องเพลง และทางสถาบันอ The Music ได้เชิญคุณวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2562 และหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งวง ดิอิมพอสซิเบิล มาร่วมขับร้องเพลงร่วมกับนักเรียนบนเวที หลังการประชุม ผู้ปกครองได้รับการประเมินปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ของนักเรียน และรับเงินคืนค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบนักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณลานพ่อปีโอ 1 ในช่วงเช้าและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในช่วงบ่าย ณ อาคารมารีย์สวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
 
 

ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

 

พัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564
พัฒนาครูผู้สอน ปีการศึกษา 2564

** เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน **
-- มาร์ชพระหฤทัยดอนเมือง --
-- ภูมิใจ พ.ท.ด.--
** เนื้อเพลงมาร์ชประจำโรงเรียน**
                สร้างค่านิยมหลัก
          ของคนไทย
๑๒ ประการ

กิจกรรมจิตอาสา


กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

ความภาคภูมิใจเว็บไซต์คาทอลิกที่น่าสนใจ

วีดีทัศน์กิจกรรม_ปีการศึกษา_2562

 
 
 
 
 
 
  • กิจกรรมปีการศึกษา 2564-2565