กิจกรรมวันครูพระหฤทัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 29 และกิจกรรมที่โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันครูขึ้นที่ห้องประชุม Sacred Heart Auditorium อาคารหนึ่งศตวรรษ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ ในงานได้จัดให้มีการมอบโล่รางวัล ครูทำงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครูดีศรีพระหฤทัย โดยมหาธิการิณี คุณแม่อรัญญา กิจบุญชู พร้อมทั้งได้จัดให้ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง "ทำชีวิตครูในวันนี้ให้มีความสุข" หลังฟังการบรรยาย คุณครูในเครือคณะก็ได้ดูกิจกรรมบันเทิงและรับประทานอาหารร่วมกัน
ส่วนในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ทางโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดพิธีแสดงความยินดีครูฉลองการปฏิบัติงานนาน 25 ปี ครูดีเด่นโรงเรียนในเครือคณะฯ และครูดีศรีพระหฤทัย ที่อาคารมารีย์สวรรค์