ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6  โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย  โอกาสเปิดปีการศึกษา 2560  พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่ทั้ง 3 ท่าน  อธิการ/ผู้รับใบอนุญาต ซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์  ผู้จัดการ ซิสเตอร์สังวาลย์  วาปีทะ ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลสารินทร์   แนะนำหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ  หัวหน้าทุกระดับชั้น  จากนั้นนักเรียนยังการรับการแนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียนวินัยของโรงเรียน  จากฝ่ายวิชาการ  และ ฝ่ายปกครอง  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้ว พ.ท.ด.ให้ถูกต้อง ส่วนในช่วงบ่าย ได้มีพิธีมอบเข็มให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วย