อบรมโครงการ "เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย"

พิมพ์


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรมโครงการ “เยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย”  อบรมเชิงปฏิบัติการ  ฝึกซ้อมแผนอพยพ และการป้องกันอัคคีภัย  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ การเรียนรู้ถึงเทคนิคและวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อพบเหตุสาธารณภัย การรู้จักเอาใจใส่ความปลอดภัยในตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ