กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

พิมพ์

สุขภาพเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ.2557 ฝ่ายบริการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย จะได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-health57#sigFreeId3ba3562ceb