อบรมการขับเคลื่อนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์


เมื่อวันที่ 4  สิงหาคม 2557 ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ได้จัดอบรมการขับเคลื่อนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบในโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ให้ความสำคัญและตระหนักในการเสริมสร้างการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  โดยการจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ มีจิตสำนึก มีทักษะชีวิตในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-energy58#sigFreeId451e6ccdb2