กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.3

พิมพ์


เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2559  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การฝึกการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/web-boy59-p3#sigFreeId9382369fdf