รับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566

พิมพ์


เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566  ฝ่ายปกครองได้จัดให้มีการรับเกียรติบัตรเด็กดีศรีพระหฤทัย เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบในการเรียน และช่วยเหลือกิจกรรมในห้องเรียนและของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ จะมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนที่ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานโรงเรียน นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภายนอก โดยซิสเตอร์ ดร.พัชรา นันทจินดา ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์