กิจกรรมงานวันวิชาการ “ สืบสานพระราชปณิธาน งานวิชาการตามรอยพระบาท พระผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งแผ่นดิน ”

พิมพ์เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมงานวันวิชาการ โดยได้รับเกียรติ  จากคุณแม่อรัญญา  กิจบุญชู  มหาธิการิณีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ  มาเป็นประธานในงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเชิงวิชาการและทักษะความสามารถพิเศษ บูรณาการผลงานและการจัดนิทรรศการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้