กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ชั้น ม.5, ม.6

พิมพ์


เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2558 ฝ่ายจิตตาภิบาล โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้น ม.5, ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมตามแบบอย่างพระพุทธเจ้า  ในการเข้าค่ายครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้สัมผัสชีวิต ตามวิถีชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมของศาสนาเป็นแนวทาง การประปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน

นักเรียนชายเข้าค่ายคุณธรรมที่ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ

นักเรียนหญิงเข้าค่ายคุณธรรมที่ วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี