กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20  กันยายน 2560  ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ วัตถุประสงค์ของวันเยาวชนแห่งชาติเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรม  ดังคำขวัญที่ว่า “ร่วมแรงแข็งขัน  ช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติ” อีกทั้ง นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองด้วยการแสดงการเล่นดนตรี ร้องเพลงของนักเรียนชั้น ม.3 สร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆ ทุกคนในรั้ว พ.ท.ด.