กิจกรรม Primary 1 Open House 2017 “เปิดเรือนเยือน ป.1”

พิมพ์


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรม Primary 1 Open House 2017 “เปิดเรือนเยือน ป.1” โดยมีวัตถุประสงค์ด้งนี้   เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 รับทราบการจัดการเรียนการสอนในการเลือกโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมสำหรับบุตรหลานในการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนระดับปฐมวัยปีที่ 3 อย่างมีคุณภาพ