กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 2558

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2558 ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งไว้ 4 จุดและแบ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นไปเลือกตั้งตามจุดเลือกตั้งที่ได้กำหนดไว้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน