กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (Intensive Program) ชั้น ป.3-5 ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 13-อาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ฝ่ายวิชาการ โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ “IP English Camp PTD 2019” ณ บรุ๊คไซด์ วัลเลย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง สำหรับนักเรียนชั้น ป.3-5 ห้องเรียน IP เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ทักษะทางสังคมผ่านการสื่อสารและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ บรรยากาศการเข้าค่ายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยดี