กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.1

พิมพ์


เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2558  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มุ่งส่งเสริม สร้างลักษณะนิสัยที่ดี ฝึกความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังความรับผิดชอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สร้างความรัก ความสามัคคี  ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี