กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ไปทัศนศึกษาที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองหก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำรงชีวิตประจำวัน