กิจกรรมเข้าค่าย ม.1-ม.2

พิมพ์

เมื่อวันที่ 8-10 พ.ย 56   กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.2
เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/scout-m1m2#sigFreeIde9101b1ad7