เนื้อหา

กิจกรรมรักษาดินแดน ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดให้นักศึกษาวิชาทหารได้เข้าค่ายฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยหน่ายบัญชาการรักษาดินแดน หรือหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นในสังกัดกองทัพบก เดิมใช้ชื่อว่า กรมการรักษาดินแดน (ร.ด.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 มีภารกิจหลักคือ เตรียมกำลังสำรองให้แก่กองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเยาวชนของชาติ อันได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร (ร.ด.)

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 ชาย พันปกครอง 22 ยอด 43 นาย ผลัดที่ 26 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2 หญิง พันปกครอง 61 ยอด 5 นาย ผลัดที่ 1 วันที่ 10-12 มกราคม 2563

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 ชาย พันปกครอง 33 ยอด 44 นาย ผลัดที่ 35 วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2563

การฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3 หญิง พันปกครอง 61 ยอด 3 นาย ผลัดที่ 2 วันที่ 20-22 มกราคม 2563