กิจกรรม English for Communicative Society

พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดงานวันคริสต์มาส โดยนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา โดยมีการแสดงบนเวที เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในด้านทักษะการพูด ซึ่งเป็นการบูรณาการในการเรียนการสอน อีกทั้งให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน และเพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ