กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.2 ปี 2559

พิมพ์


เมื่อวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายป่าสัก แคมป์ จ.ลพบุรี โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (วันที่หนึ่ง)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (วันที่สอง)
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 (วันที่สาม)