กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

พิมพ์

ด้วยฝ่ายปกครอง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  กำหนดจัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองที่เหมาะสมกับความเป็นจริง  ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียนอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และนักเรียนได้แสดงบทบาทของผู้นำ ผู้ตามในกิจกรรมต่างๆ  อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกคือ นางสาวภัทรานิษฐ์  ทองปอน นักเรียนชั้น ม.5/1 เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียนปี 2566

View the embedded image gallery online at:
https://ptd.ac.th/main/index.php/66vote#sigFreeIdcbf1593f4d