กิจกรรมระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558   ฝ่ายบริการและอาคารสถานที่ได้จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ “ระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน” ณ ห้องประชุมอาคารหิรัญสมโภช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาขยะและเพื่อให้บริเวณโรงเรียนสะอาด  เป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เหลือไปสู่การกำจัด  และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย  อีกทั้งให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งของ วัสดุต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้หลายครั้งและเกิดประโยชน์

กิจกรรมระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน ระดับปฐมวัย

กิจกรรมระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน ระดับประถม 1-2

กิจกรรมระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน ระดับประถม 3-4

กิจกรรมระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน ระดับประถม 5-6

กิจกรรมระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน ระดับมัธยม 1-3

กิจกรรมระบบการคัดแยกขยะในโรงเรียน ระดับมัธยม 4-6