กิจกรรมกีฬาสี “ประดู่เกมส์” ระดับประถม-มัธยม ปีการศึกษา 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่  16 – 17  พฤศจิกายน  2560   ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในระดับประถม-มัธยม ภายใต้ชื่อ  “ร่วมกันอนุรักษ์ พิทักษ์คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  ร้อยเรียงสู่สากล” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม   พร้อมทั้งได้ แสดงความสามารถในกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด เป็นการส่งเสริมให้   ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-sport60#sigFreeId33576c5252

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-sport60#sigFreeId6923d02de3

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-sport60#sigFreeId24d434b788

View the embedded image gallery online at:
http://ptd.ac.th/main/index.php/1-web-sport60#sigFreeIde4de50b4f0