กิจกรรมมอบวุฒิบัตรนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6

พิมพ์


วันศุกร์และวันเสาร์ที่  3-4  กุมภาพันธ์  2560  โรงเรียนได้จัด กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 10 และนักเรียนปฐมวัยปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่น  และภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน ครู สถาบัน และผู้ปกครอง อีกทั้ง เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเด็กๆ ทุกคนที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

 กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนปฐมวัยปีที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560