กิจกรรม “กีฬาปฐมวัยร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน...2016”

พิมพ์


เมื่อวันที่  23 กันยายน  2559 ฝ่ายปฐมวัยได้จัดให้กิจกรรมกีฬาสี  เพื่อผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง รักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้เรียนเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ผู้เรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกทางด้านกีฬาได้อย่างเหมาะสมตามวัย