กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ปีการศึกษา 2562

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2562 ฝ่ายจิตตาภิบาลโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดค่ายคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีกับนักเรียนมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง นักเรียนจะได้มีเกราะป้องกันตัวป้องกัน อย่างรู้เท่า รู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้ โดยได้จัดนักเรียนชาย ไปเข้าค่ายที่วัดเวฬุวนาราม และนักเรียนหญิงได้เข้าค่ายที่วัดคลองบ้านใหม่

ค่ายคุณธรรมนักเรียนหญิง ณ วัดคลองบ้านใหม่

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชาย ณ วัดเวฬุวนาราม