กิจกรรมประชุมผู้ปกครองปฐมวัย 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม พ.ศ. 2561   โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน แก้ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับพัฒนาการของนักเรียนในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหิรัญสมโภช  โดยมี ซิสเตอร์สังวาล วาปีทะ ผู้จัดการ และซิสเตอร์ลักษณาวดี วงษ์วิไลวารินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชี้แจงนโยบายของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมทั้งได้แนะนำครูประจำชั้น, ครูพิเศษและพี่เลี้ยงของแต่ละห้องเรียน  เพื่อให้การเรียนการสอนของนักเรียนในระดับปฐมวัยมีการพัฒนาการไปในทิศทางที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น