ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

พิมพ์


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6  โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย  โอกาสเปิดปีการศึกษา 2559  พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่ทั้ง 2 ท่าน  ผู้อำนวยการซิสเตอร์กฤษดา  สาตร์พันธ์ และรองผู้อำนวยการ ซิสเตอร์รัชนก  อุปพงษ์ จากนั้นนักเรียนยังการรับการแนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียนวินัยของโรงเรียน  จากฝ่ายวิชาการ  และ ฝ่ายปกครอง  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนในรั้ว พ.ท.ด.ให้ถูกต้อง