กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ ครู เจ้าหน้าที่ ในเครือคณะพระหฤทัย

พิมพ์


เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558 ฝ่ายจิตตาภิบาลได้นำ คณะครูคาทอลิก เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยง ร่วมในโครงการที่ฝ่ายจิตตาภิบาลในเครือคณะพระหฤทัยได้จัดขึ้น ณ บ้านสวนพระหฤทัย จ.ราชบุรี ในหัวข้อ “ครูคริสตชนกับการประกาศข่าวดี”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูคาทอลิก เจ้าหน้าที่-พี่เลี้ยงได้ตระหนักถึงข้อความเชื่อที่แท้จริงและหลักธรรมปฏิบัติของคริสตชน และดำเนินชีวิตคริสตชนใก้ลชิดกับพระเป็นเจ้า แสดงออกในกิจกรรมแห่งความรักต่อเพื่อมนุษย์ และประกาศข่าวดีสู่สังคม ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ถ่ายภาพ : คุณครูพิทักษ์ ปราโมกข์ - คุณกิตติศักดิ์ วาปีโส