กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-ม.2

พิมพ์


เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558  ฝ่ายวิชาการมัธยมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยที่วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่น และความสามัคคีในหมู่คณะ สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558