โครงการลูกพระหฤทัยห่างไกลสารเสพติด

พิมพ์


เมื่อวัน 27 มิถุนายน 2559 ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ลูกพระหฤทัย ห่างไกลสารเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและรู้จักหลีกเลี่ยงให้ห่างไกล โดยสภานักเรียนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดและวิธีการป้องกันตัวเองจากสิ่งเสพติด และได้มีการเดินรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในชุมชนใกล้เคียงให้ตระหนักถึงโทษภัยจากสารเสพติด