กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ป.2

พิมพ์


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อส่วนรวม การฝึกการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพต่อไป