กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นที่อาคารมารีย์สวรรค์และบริเวณสนามฟุตบอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ตามความสนใจมากยิ่งขึ้น