ต้อนรับพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์นปอล ที่ 2

พิมพ์


ต้อนรับพระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญยอห์นปอล ที่ 2 พระธาตุของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยของเรา  เมื่อวันที่ 17 ก.ค 2557 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้มีโอกาสต้อนรับพระธาตุของนักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญยอห์นปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ซึ่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราบางคนได้มีโอกาสรู้จักท่านนักบุญ โอกาสนี้คณะซิสเตอร์ผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนและสัตบุรุษที่มีความศรัทธา ได้ร่วมภาวนาของพรจากท่าน