กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2561

พิมพ์


เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ฝ่ายปกครองได้จัดทำโครงการลูกพระหฤทัย...ห่างไกลสารเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเองจากบุหรี่ ด้วยการให้ความรู้หน้าเสาธง ให้นักเรียนฟังถึงอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่  เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย อีกทั้งได้มีการเดินรณรงค์ ในบริเวณชุมชนใกล้เคียง โดยมีข้อความรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป เลิกสูบบุหรี่