กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

พิมพ์


วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญคือ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้นำเทียนจำนำพรรษา ตามวัดต่างๆ ดังนี้  1. วัดนาวง (โรงหีบ)  2. วันสันติบุญมาราม  3. วัดพรหมรังษี  4. วัดสายอำพันธ์เอมสาร  5. วัดดอนเมือง