ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

พิมพ์


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ม.6  โดยเริ่มจากวจนพิธีกรรมขอพรพระหฤทัย  โอกาสเปิดปีการศึกษา 2558  พร้อมทั้งแนะนำผู้บริหารใหม่ทั้ง 2 ท่าน  ผู้อำนวยการซิสเตอร์ ดร.อรวรรณ  จันทร์ชลอ และรองผู้อำนวยการ ซิสเตอร์เบญญาภา ไทยแก้วรอด ซึ่งทั้ง 2 ท่านได้กล่าวต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น
โดยให้นักเรียนตระหนักถึงการหน้าที่ของตนเอง และข้อตกลงต่าง ๆ ของโรงเรียน นอกจากนั้นนักเรียนยังการรับการแนะนำเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน ระเบียนวินัยของโรงเรียน  การดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากภัยใกล้ตัว  จากฝ่ายวิชาการ  และ ฝ่ายปกครอง  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในรั้ว พ.ท.ด.อย่างมีความสุขและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และในวันเดียวกัน ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้มอบป้ายรณรงค์ การแต่งกายที่ถูกระเบียบจำนวน 4 ป้าย ให้กับโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน