แสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง

พิมพ์


ร่วมยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 8 ที่ได้รับทุนการศึกษา 100% เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในปี นี้ มีนักเรียนได้รับทุนทั้งหมด 10 ทุน