กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

พิมพ์


เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ได้ทำโครงการลูกพระหฤทัยรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอาคารมารีย์สวรรค์ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฏร  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์