กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.4 ปี 2560

พิมพ์


เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน  2560  ฝ่ายวิชาการประถมได้จัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ   ศูนย์วิชาการเซนต์คาเบียล  จ.นนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  คือเน้นการฝึก การอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ รู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว  รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น