กิจกรรมไหว้ครู

พิมพ์


วันไหว้ครูในปีนี้ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  18 มิถุนายน 2558 นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูโดยมีฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน  นักเรียนได้แสดงความเคารพและความกตัญญูต่อคณะผู้บริหาร คณะครู กิจกรรมไหว้ครูเป็นการดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของไทย  การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครู ทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์
อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดความมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงามและความเจริญก้าวหน้า