วจนพิธีกรรมตรีวาร เตรียมสมโภชพระหฤทัยฯ

พิมพ์


เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2558  ฝ่ายจิตตาภิบาล ได้เตรียมจิตใจนักเรียนทุกคนโดยได้จัดให้มีวจนพิธีกรรมตรีสารสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความรักของพระหฤทัยที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ว่ามากเพียงใด  พระเมตตาและความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษย์ไม่มีขอบเขตพวกเราชาว พ.ท.ด.ขอขอบพระคุณพระองค์ และขอรักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจและกำลัง