คนเก่งในรั้ว พ.ท.ด.

พิมพ์


เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้จัดให้มีการมอบทุนแก่นักเรียน นักเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ได้รับทุนการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 29 คน พร้อมมอบเกียติบัตรให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัล  จากโครงการทดสอบ  PRE – ม.ต้น  และ PRE – Admissions  และได้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 10 ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 100 %, 50 % จำนวน 20 คน