กิจกรรมวันภาษาไทย 2558

พิมพ์


เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์ อีกทั้ง ส่งเสริมปลุกจิตสำนึกของนักเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย  ร่วมกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทย ในกิจกรรมได้จัดให้มีการกล่าวสุนทรพจน์ “คุณค่าภาษาไทย”  และร้องเพลง”เอกลักษณ์ไทย” ฯลฯ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาเป็นอย่างมาก