โครงการเยาวชน นักป้องกัน รู้ทันภัย

พิมพ์


เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2557 ฝ่ายปกครองโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมืองได้เชิญคณะวิทยากรสถานีดับเพลิงลาดยาว มาให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระวังอัคคีภัย และได้มีการฝึกซ้อมแผนการอพยพในกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้นบนอาคารเรียน พร้อมนี้นักเรียนและบุคลากรได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ทำให้นักเรียนทุกระดับและคุณครูได้ทราบวิธีป้องกันและวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง