กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

พิมพ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559  ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝังและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลการเลือกตั้งพรรค VISION OF PTD ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก พ.ท.ด. นายพิภพภัทร กล้าวิกย์การ หัวหน้าพรรค ได้เป็นประธานนักเรียน และจัดตั้งคณะกรรมนักเรียนร่วมกับสมาชิกพรรคที่ไม่ได้รับเลือกตั้ง